Lidmaatschap T.C. Qui Vive 

 • Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december
 • Het Jaar-Lidmaatschap wordt automatisch voortgezet, mits tijdig (voor 1 december) is opgezegd.
 • Bij aanvang van het Jaar-Lidmaatschap wordt inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • De betaling van kosten van lidmaatschap verlopen uitsluitend via automatische incassomachtiging.
 • Met de invulling en verzending van het aanmeldingsformulier machtig je T.C. Qui Vive om de kosten van lidmaatschap te incasseren gedurende het lidmaatschap.
 • In geval van Winter-Lidmaatschap machtig je T.C. Qui Vive éénmalig om de kosten van lidmaatschap te incasseren.
 • Behoudens opzegging voor 1 december, is T.C. Qui Vive gerechtigd de lidmaatschapsbijdrage voor elk jaar (m.u.v. Winter-Lidmaatschap) van de opgegeven bank- of girorekening te incasseren. Je krijgt hier tijdig bericht over per e-mail. De lidmaatschapsbijdrage voor een Winter-Lidmaatschap wordt direct na aanvang van het lidmaatschap geïncasseerd.
 • Het lidmaatschap is geldig na betaling van de lidmaatschapsbijdrage.
 • Indien het Jaar-Lidmaatschap start na 1 augustus, dan ontvang je (pro rato) korting op de contributie.
 • Bij inschrijving voor lidmaatschap kunnen studenten (leeftijd 18 t/m 24 jaar) kiezen voor Jaar-Lid Student, resp. Winter-Lid Student indien je de studentstatus daarbij aantoont.
 • Winter-Lidmaatschap start per 1 oktober en eindigt automatisch op 31 maart.
 • Bij inschrijving voor Winter-Lidmaatschap en voor leden die lid zijn van UHC Qui Vive (hockey) wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • Het Jaar-Lidmaatschap wordt automatisch voortgezet, tenzij tijdig - voor 1 december - is opgezegd.
 • Het Winter-Lidmaatschap wordt automatisch beëindigd per 31 maart.
 • Aan het Senior- en Student Jaar-Lidmaatschap is de verplichting verbonden tot het doen van één of meerdere bardiensten per jaar.

 

Bij inschrijving kiest men uit:
Soort lidmaatschap: Junior: Student:* Senior: Periode:
Jaar-Lid: leeftijd t/m 17 jaar leeftijd 18 t/m 24 jaar leeftijd vanaf 18 jaar 1 jan. t/m 31 dec.
Winter-Lid: leeftijd t/m 17 jaar leeftijd 18 t/m 24 jaar leeftijd vanaf 18 jaar 1 okt. t/m 31 mrt.
Donateur: begunstiger 1 jan. t/m 31 dec.
Leeftijdsindeling o.b.v. leeftijd op 31 december van het actuele lidmaatschapsjaar.

 

Aanmelden lidmaatschap: Via aanmelden nieuw lid meld je je aan voor lidmaatschap
Betaling lidmaatschapsbijdrage: Uitsluitend via afgegeven incassomachtiging.
Beëindiging lidmaatschap:

Alle lidmaatschappen (m.u.v. winterlidmaatschap) dienen voor 1 december schriftelijk opgezegd te worden via het opzegformulier, e-mail of brief.

Winterlidmaatschap wordt automatisch beëindigd.

Wat gebeurt er na ontvangst van je lidmaatschapsaanmelding.

Je gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie.

Hierbij registreren we een incassomachtiging; m.b.v. deze machtiging incasseren we de lidmaatschapsbijdrage.

De incasso wordt voorafgegaan door een bericht per e-mail waarin we de incasso aankondigen.

 

De verstrekte gegevens worden tevens geregistreerd bij de KNLTB t.b.v. lidmaatschap van de landelijke bond.

Voor de (KNLTB) ledenpas hebben we een foto nodig.

De foto kun je direct na bevestiging van de aanmelding, met behulp van de verstrekte inloggegevens, uploaden in het administratiesysteem (Mijn TC Qui Vive).

Je mag deze foto ook per e-mail opsturen of bezorgen op het adres van de ledenadministratie.

De foto moet voldoen aan de richtlijnen van de KNLTB.

 

KNLTB kwaliteitseisen pasfoto's voor ledenpas.
De pasfoto op de ledenpas dient aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen.
De Ledenservice van de KNLTB controleert de aangeleverde foto’s handmatig.
Foto’s die niet aan de eisen voldoen worden geweigerd.

Voor de digitale foto geldt dat:

 • het bestandstype JPG is;
 • de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
 • het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn.
 • als de foto gedigitaliseerd wordt m.b.v. een scanner, moet je eerst een pré-scan maken en het te scannen gebied tot de foto beperken.

Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto: 

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
 • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

 

* Toelichting Student lidmaatschap:

Voor Student lidmaatschap dient men de studentstatus aan te tonen door middel van een kopie van een bewijs van inschrijving aan een opleiding of studie-instituut waarop vermeldt:

  • Naam van de opleiding, resp. studie-instituut.
  • Naam en geboortedatum van de student.
  • Actueel studiejaar.
Het aantonen van de studentstatus dient bij aanmeldig direct en bij voortzetting van het lidmaatschap jaarlijks voor 1 december aan de ledenadministratie opgestuurd te worden.

Als dit bewijs niet of niet tijdig wordt verstrekt, dan wordt de lidmaatschapsbijdrage voor Jaar-Lid Senior in rekening gebracht.

 

Rustend Jaar-Lid:

Jaar-Lid naar Rustend Jaar-Lid: 

In bijzondere gevallen kan wijziging van het Jaar Lidmaatschap door het bestuur worden toegestaan indien fysieke omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

Men betaalt verlaagd tarief en blijft toch lid van de KNLTB echter zonder speelrecht.

Als de situatie normaliseert kan men per direct weer speelgerechtigd worden na - indien van toepassing  - aanvullende betaling van contributie.

 

Rustend Jaar-Lid naar Jaar-Lid: 

 • door bericht van herstel naar ledenadministratie.
 • automatisch bij aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.

Met deze link geef je de lidmaatschapswijziging door aan de ledenadministratie.

 

Indien de omstandigheden die de aanleiding waren tot de wijziging naar het rustend lidmaatschap zich in het nieuwe verenigingsjaar zullen voortzetten, dan dient men de ledenadminstratie hieromtrent te informeren voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar. Zonder bericht wordt de situatie als genormaliseerd beschouwd en het lidmaatschap gewijzigd naar Jaar Lid.

Deze pagina is gegenereerd door E-captain. Captain: Het ideale ledenbeheer en relatiebeheer systeem voor stichtingen, sportclubs en -verenigingen. Meer informatie vindt u op de Captain website.